Veel gestelde vragen

Je start in 1A als je het getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
Je kan uitzonderlijk overstappen naar 1B mits gunstig advies van het CLB en de secundaire school.
De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A.
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.  Er wordt verder  gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
In het 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.

Je start in 1B als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet hebt behaald.
1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden herhaald. In 1B wordt de nieuwe leerstof trager onderwezen.
Je krijgt les van minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk.
Je leert er meer al doende dan uit boeken.

Je kan aanmelden voor 1A én 1B.
Dit betekent dat je voor beide richtingen een plaats kan reserveren in de scholen van jouw voorkeur.
Dit hoeven niet dezelfde scholen te zijn.  Afzonderlijk voor 1A en 1B kan je voorkeurscholen opgeven.

Meld alleen aan voor 1A én 1B als het nog niet duidelijk is of je kind een getuigschrift basisonderwijs wel of niet zal behalen.
Bespreek dit  zoveel als mogelijk voor het aanmelden met de basisschool en het CLB.

Je meldt aan voor een inschrijving in 1A of 1B in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025.
Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden eerst aan via de computer en schrijven dan pas in op school.

Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven.
Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de school.

Wil je inschrijven in een hoger leerjaar in het secundair onderwijs ?
Vanaf maandag 15 april 2024 kan je je kind op school inschrijven.
Deze inschrijvingen verlopen chronologisch.  Het tijdstip van inschrijven is dus van tel.

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven vanaf 14 mei 2024 in een school met vrije plaatsen.
Veel vrije plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld.
Wacht dus niet af en meld zeker aan.

Je kan aanmelden voor Óscar Romerocollege 1ste graad en GO! Middenschool Althenea Dendermonde.  (Gewoon secundair onderwijs)

Je vindt hier meer info over het scholenaanbod in Dendermonde.

Welke stappen kan je zetten om scholen beter te leren kennen ?

 • Surf naar de websites van de scholen.
 • Heb je vragen over de schoolwerking ?  Neem contact op met de school.
 • Vraag indien nodig extra advies aan de basisschool en het CLB

Je meldt je zoon/dochter aan voor de scholen die je voorkeur genieten.

Tip : Duid meerdere voorkeurscholen aan.
In het geval een school meer aanvragen dan plaatsen heeft, kan niet iedereen een toewijzing krijgen.
Dan kan je wel toegewezen worden tot je 2de voorkeurschool.

Je vermindert je kans niet op een toewijzing aan je favoriete school door meerdere keuzes op te geven.

Bij het opgeven van 1 voorkeur, maakt je zoon/dochter slechts één keer de kans om gunstig gerangschikt te worden in een school.

Duid je meerdere scholen aan en is jouw eerste school van voorkeur volzet, dan wordt gekeken naar de andere scholen uit
jouw voorkeurslijst.

Dus : Je wordt nooit toegewezen tot een school die je niet zelf hebt gekozen.

Neen.
Je meldt je kind aan binnen de periode van  25 maart 2024 om 10u tot en met 19 april 2024 om 14u. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Je wacht tot de vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2024.

Je riskeert hierbij geen plaats meer te vinden in een school in Dendermonde.
De aangemelde leerlingen hebben voorrang.
Aanmelden is dus belangrijk !

Vanaf 14 mei 2023 zullen de (resterende) vrije plaatsen voor 1A en 1B hier te raadplegen zijn.

Maak een keuze : 

 • Ik meld mijn kinderen aan met dezelfde voorkeurscholen.
  Je vult 1 aanmeldformulier in en vermeldt de gegevens van je kinderen die je wil aanmelden.
  Je kinderen worden toegewezen tot dezelfde school.  Dit kan de 1ste schoolkeuze zijn of een lagere schoolkeuze.
 • Ik wil mijn kinderen inschrijven in verschillende scholen.
  Je vult per kind 1 aanmeldformulier in.
  De rangorde van schoolkeuze wordt per kind gerespecteerd.

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die instappen in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs melden aan.
Deze leerlingen worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

Bij meer aanmeldingen dan plaatsen voor een school :

We ordenen en wijzen de aangemelde kinderen toe in deze volgorde :

 1. Kinderen met een broer/zus die al is ingeschreven in dezelfde school
 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school.

Belangrijk !
Broers en zussen en kinderen van personeelsleden van een deelnemende school hebben gegarandeerd plaats in hun school van 1ste keuze.
Je meldt je kind aan tussen 25 maart 2024 en 19 april 2024. Je kind wordt met voorrang geordend en is zeker van een plaats op die voorkeurschool.

Dit zijn kinderen die behoren tot een zelfde leefentiteit.

 • Broers en zussen met 2 gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 • Halfbroers en halfzussen met 1 gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en -zussen).

Ja.

Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in een deelnemende school hebben gegarandeerd plaats in die voorkeurschool.
Opgelet ! Je meldt je kind aan tijdens de aanmeldperiode.
Jouw kind krijgt voorrang op deze school.  Het is voldoende om enkel die school aan te duiden.
De plaats is gegarandeerd.  Meld je jouw kind niet tijdig aan, dan verlies je het recht op voorrang.
Inschrijven voor dezelfde school als broer/zus kan dan pas vanaf 16 mei 2023 als er in de school nog vrije plaatsen zijn.

Je hebt op het ogenblik van de inschrijving een arbeidscontract van meer dan 104 dagen in die school.
De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie.
Ook de aard van het contract (bv voltijds/deeltijds) heeft geen belang om voorrang te krijgen.

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in het artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Uiterlijk op 13 mei 2024 ontvang je een e-mail/brief met het resultaat van de aanmelding.
We houden maximaal rekening met de volgorde van jouw schoolkeuze.

Is er geen plaats in jouw school van voorkeur ?
Dan komt je zoon/dochter op de wachtlijst van die school.
Als een plaats vrijkomt in de school, neemt de school contact met je op.
Als je wil, kan je jouw zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw 1ste voorkeurschool.

Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

De volgorde van de wachtlijst moet gerespecteerd worden tot en met 7 oktober 2024.

Je ontvangt op 28 april 2023 via mail/brief een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar op dat moment geen vrije plaats meer hebben.

Het kan dus zijn dat je meerdere weigeringsdocumenten ontvangt.  Ieder weigeringsdocument is verbonden met één specifieke school.

Je zoon/dochter komt in die scholen op de wachtlijst te staan.  Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op.
De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met 7 oktober 2024.

neen.

Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die jij zelf koos.
Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum.

Breng de e_ID, ISI+ kaart of een ander document zeker mee.

Je neemt daarvoor contact op met de helpdesk via mail.
Mail naar helpdesk-secundair@naarschoolindendermonde.be

Aanmelden kan via laptop, PC, smartphone of tablet.
Wil je graag hulp bij het aanmelden ?

Je kan na afspraak terecht bij :

 • De CLB-medewerker van de school
 • Huis van het Kind De Kroon – 052 27 27 94
 • Digipunt – 052 37 85 00

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing ?
Neem eerst contact op met de deskundige van het LOP Dendermonde secundair.

De LOP deskundige zal de klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.
Mail naar : helpdesk-secundair@naarschoolindendermonde.be

Ga je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie ?
Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II – laan 15, 1210 Brussel.
E-mail : commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Telefoon : 02 553 98 83

Aanmelden betekent dat je op voorhand laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.
Aanmelden kan  bij meerdere scholen.  Je ordent de scholen in een volgorde naar jouw voorkeur.
Bij het aanmelden, ben je nog niet zeker van een plaats.
Het aanmeldsysteem bezorgt je uiterlijk op 13 mei 2024 een resultaat met al of niet een toewijzing naar een voorkeurschool en/of een plaats op de wachtlijst van 1 of meerdere voorkeurscholen.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Tussen  14 mei 2024 en 10 juni 2024 loopt de inschrijvingsperiode voor de aangemelde leerlingen die een toewijzingsbrief hebben ontvangen voor hun voorkeurschool.